نام ونام خانوادگي:                                                             به نام   .  .  .                                                آموزشـــگاه :

                                                امتحان نوبت اول رياضـــــي پايه دوم راهنمايي   

    نام پــــــد ر:                                            زمان پاسخگويي : 80 دقيقه                                         نام كــلاس :

 

 


1-كــامـل كنيــــد .

الف) مجموعه بدون عضورا مجموعه   .   .   .    مي گوييــم .

ب) اعداد   .  .    .    جــــذر ندارنـــــد .

ج )  ازتقســـيم عـددي منفـي بر عددي مثـبت عــددي بـا عــلامت   .   .    .    حـاصل مـي شود.

د )  بــرابـر است بــا  .   .    .  .

2- سه زير مجموعه از A={ m , 7 } را بـنويــسـيد.

.1     .5

           .4

B

A

3-با توجه به شــكل:

.3

الف)                       A={                                }             

4.

C= {                               }                   

.n

.2

                       

C

ب) عـلامت منـاسـب      بگــذاريد.      

C                C         B                           n        

ج) درستي يا نادرستي عبارتهاي زير را مشخص كنيد .

5-

        

4- الف) بردار          ۷-   ابتـدا در 3   را رسم كنيد .

 

 


1

ب ) جمع و تفريق مربوط به بردار زير را بنويسيد .

5-

                                                                                 :جمع

                                                                                 :تفريق

5- در يك شب سرد دماي مريوان 17 درجه زير صفر بود اگر دماي يخچال منزل شما 3-  باشد دماي شهر مريوان چند درجه سرد تر از دماي داخل يخچال شما است .

ميانگين دماي يخچال و شهر مريوان چند درجه است .

 


6- حســاب كنيـد .                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                     

 


7- براي بردار هاي زير ضرب بنويسيد .

 

8- ســـــاده كنيـــد .                                

 

 


9- كـامل كنيـد .                                                                                                                                                                               

 

 


10 حاصل را به صورت عددي تواندار بنويسيد.

                                                           

 

               

11- روي يك جعبه مقوايي تعداد محتويات آن به صورت                نشان داد شده است پس از باز كردن جعبه ، تعداد   203  تا نبود.

الف ) چـــرا ؟

ب ) محتويات واقعي داخل جعبه چقدر است ؟ 

12) به مبناي مطلوب ببريد                                                                                                                           3(                )  =53                             .                                                                                                                                                                                                             

 

 


13) در رقم نويسي مبناي 2 از چه اعدادي استفاده مي شود ؟

14) به جاي       كدام مورد را بگذاريم تا عـدد نويسي با توجه به مبناي داده شده درست باشد .                  4(  1     30)

                    الف ) 4                               ب ) 2                             ج ) 5                            د )  6  

15 حاصل جذر هاي زير را حساب كنيد.

                                                                                                                                       

 

 

 

 


16) مساحت مربعي  39 سانتيمتر مربع است . طول هر ضلع اين مربع چقدر است ؟( راهنمايي               )

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 11:39  توسط ابراهیم مرادی  |